Европейски фонд за регионално развитие

Европейски фонд за регионално развитие

2020-08-21 12:49:04
Европейски фонд за регионално развитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЕВРОЕКСПОРТ ГБ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.