Европейски фонд за регионално развитие

Европейски фонд за регионално развитие

2022-10-12 09:37:50
Европейски фонд за регионално развитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Фирма „ЕВРОЕКСПОРТ ГБ“ ЕООД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0005-C01.

Срок на изпълнение: 10 месеца.

Място на изпълнение: с. Лесичарка, община Габрово.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 135 930.00 лв., от които 67 965.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.