Европейски фонд за регионално развитие.

Европейски фонд за регионално развитие.

2021-03-22 09:54:30
Европейски фонд за регионално развитие.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЕВРОЕКСПОРТ ГБ ЕООД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура: BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.