Европейски фонд за регионално развитие

Европейски фонд за регионално развитие

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ЕВРОЕКСПОРТ ГБ ЕООД има получен ваучер на стойност 20 000 лв. по процедура: BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.